MÜHENDİSİ, MİMARI, ŞEHİR PLANCISI SOKAKTA !

Meclis gündeminde bekleyen "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile üreten,imar eden mimar/mühendis ve şehir plancılarının,bizlerin mesleğine Hükümet göz dikti.Bu yasayla,yurtdışında denkliği ülkemizde kabul görmeyen bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olan herhangi bir yabancı teknik eleman,denetimsiz şekilde ve dilediği yerde ülkemizde çalışabilecektir.Hükümetin yapmak istediği yasa değişikliği Anayasa'ya,YÖK yasasına,TMMOB yasasına aykırıdır.Bu tasarı derhal geri çekilmelidir.

TMMOB 14 EKİM'DE ANKARA'DA.

TMMOB, ülke varlıklarının özel sermaye istismarından kurtarılması, bütün çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi, kıyı ve orman yağmasına karşı çıkmak için 14 Ekim'de Ankara'da bir miting düzenledi. Mitinge ilimizden 2 otobüs ile ve 80 kişi ile katıldık.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, "Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye, Bir Başka Yaşam Mümkün"dür sloganıyla yola çıkan TMMOB yönetimi, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını çağırıdı. Mitingde yaklaşık 15.000 mühendis, mimar, şehir plancısı yada öğrenci katıldı.Yağmur yağmasına rağmen bu katılımın olması ciddiye alınmalıdır.

Haberin Tamamı için Tıklayın!

HAVA KİRLİLİĞİ TEDİRGİN EDİYOR

Rize'de özellikle kış sezonunda bacalardan yükselen dumanlar hava kirliliğini büyük


14/12/2006

Rize'de özellikle kış sezonunda bacalardan yükselen dumanlar  hava kirliliğini büyük ölçüde arttırırken vatandaşları da tedirgin ediyor. 2005 -2006 Kış sezonunda Rize birinci derecede hava kirliliği yaşayan iller arasında yer alırken Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, alınması gereken önlemler konusunda mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Kullanılan yakıtların standardına uygun olması, eğitimini almış kişilerce yakıtların yakılması ve denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Bıçakçı, ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği yönetmeliğine göre binalarda filtre takılması gerekiyor dedi.

Metin Bıçakçı, ilde hala 6 numara fuel oil kaçak yakıtın kullanıldığını ve Çevre Müdürlüğünün de kontroller yapması gerektiğini dile getirdi.

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET SOĞANCI TMMOB RİZE BİLEŞENLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

TMMOB ve Oda EtkinlikleriTMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 7 Aralık 2006 tarihinde Rize'de TMMOB bileşenleriyle bir araya gelerek, Rize'de İKK kurulması konusunda görüş alışverişinde bulundu.Toplantıya, Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Osman Gökhan Bali, MMO Trabzon Şubesi Müdürü Mustafa Macit, Şube Sekreteri Bülent Değeri, MMO Rize İl Temsilciliği Başkanı Metin Bıçakcı, Rize İl Temsilciliği Sekreteri Coşkun Yeğen, Sayman Kahraman Uzunali, Rize İl Temsilciliği Çaykur İşyeri Temsilcisi Hasan Yıldız, Ziraat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Muhammet Pertek katıldı.

DENETİMSİZ KAZANLAR BOMBADAN FARKSIZDIR

18 Aralık 2006, Türksesi Gazetesi

Binalarda ve sanayi tesislerindeki kazanların/kalorifer tesisatlarının yasa ve yönetmelikler uyarınca projelendirilmesi ve periyodik kontrollerinin düzenli olarak yaptırılmasının, toplumu can ve mal güvenliği açısından birinci derecede ilgilendirdiğini, kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz.

Zira çoğu kez, insan yaşamını hiçe sayarak daha fazla rant elde etmeyi ön planda tutan yaklaşımlar sonucunda en basit emniyet kuralları dahi yerine getirilmemekte ve ilgili meslek odaları tarafından yapılması gereken mesleki denetimlere engeller oluşturulmaktadır.
Kamuoyuna yansıyan ve yansımayan bu tür kazaların önüne geçilebilmesi için şu hususlar birinci derecede önem taşımaktadır:

-Yapıların bütün denetim süreçlerinde, kamu adına denetim kurumu işlevi gören mesleki kuruluşlara yer verilmelidir. TMMOB ve bağlı Odalar sahip oldukları bilgi birikimleri ve uzmanlık alanlarına ilişkin kamu çıkarlarının korunması misyonuyla bu süreçlerde öncelikli olarak muhatap alınmalıdırlar.

-Yerel yönetimlerce, mekanik tesisat konusunda proje üreten ve uygulayan firmaların Odamızca yetkilendirilmiş firmalar olmasına özen göstermesi ve bu firmaların bünyelerinde uzmanlık belgesi almış yetkili mühendisler bulundurması ve yine bu firmalarca yapılan projelerin Odamız mesleki denetiminden geçirilmesi sağlanmalıdır.

-Kapalı sistem, sıcak su, kızgın su veya buhar kazanlarının her yıl periyodik testlerinin yapılması gerektiği halde genellikle bu kontroller yapılmamaktadır. Emniyet sistemleri çalışmadığı zaman veya kazanlarda eskime, çürüme veya diğer işletme hatalarından dolayı kazan patlamaları meydana gelmektedir. Mevcut yönetmelikler doğrultusunda kalorifer kazanı ve basınçlı kapların yılda bir kez hidrostatik testleri yapılmalıdır. Bu testlerin, A Tipi Muayene kuruluşu niteliğindeki Makina Mühendisleri Odası gibi akredite olmuş kuruluşlara periyodik olarak yaptırılması sağlanmalıdır.

-Son zamanlarda sıvı yakıt fiyatlarının artması nedeniyle bazı bina sahiplerinin sıvı yakıtlı kazanları kömürlü sisteme çevirdikleri görülmektedir. Ancak bu işlemi yaparken makina mühendisleri tarafından tadilat projeleri yapılması gerekirken buna dikkat edilmemektedir. Sonuçta sıvı yakıtlı sistemden katı yakıtlı sisteme yapılan dönüşümde hem kazan hem de tesisatta patlama meydana gelmesi riski oluşmaktadır.

-Odamızdan Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi almış ve SMM (Serbest Müşavirlik Mühendislik) Belgesi olan makina mühendisleri tarafından hazırlanan projeler sonucunda kazan ve ısıtma sistemlerinin montajlarının yapılması gerekmektedir. İş bitiminde Projenin Teknik Uygulama Sorumlusu Makina Mühendisi tarafından projede belirtilen özellikte kazan montajının yapıldığına dair uygunluk raporu vermesi ve kazanların bundan sonra işletmeye alınması gerekmektedir.

-Kalorifer kazanı ve benzeri kazanları kullananlar ve işletmeye alanlar mutlaka eğitimden geçirilmeli ve belgelendirilmelidir. Konutlarda ve işletmelerde kazancıların, "Sanayi Tipi Kazanlar Yardımcı Personel Yetiştirme Kursu"ndan geçerek "Kazan İşletme Sertifikası" almış olmaları gerekmektedir.

 

Rize TMMOB il koordinasyon kurulu kuruldu

Haber: Dilek ASLAN  

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğe (TMMOB) Yasa ve Ana Yönetmeliği'nde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, bağlı Oda birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç birliği, dayanışma ve ortak davranışı sağlamak amacıyla, İl' deki Oda Merkez, Şube ve Temsilcilikleri bünyesinde toplayan, TMMOB il koordinasyon kurulu’’nun Rize’de oluşturulmasına TMMOB Yönetim Kurulunun 20.01.2007 tarih ve 225 sayılı Kararı doğrultusunda karar verildi.

Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği'ne Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Metin Bıçakçının atanması, Sekreter ya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği tarafından yürütülmesi Yönetim Kurulunca uygun görüldü. Bilindiği Üzere; İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu o il veya ilçe'de en az beş Oda Temsilciliği olması halinde oluşturulabilmektedir.İl Koordinasyon Kuruluna, o İl'deki Oda Merkez, Şube, birimlerinden yönetim kurulu üyesi olmak üzere bir asil, bir yedek üyeden biri katılır. Temsilciliklerde; temsilci asil üye, temsilcilik yürütme kurulundan bir kişi yedek üyedir.

Koordinasyon kurulunun görevleri;

a.Oda, Şube Genel Kurulları ve Temsilcilik atamaları tamamlandıktan sonra, amaç maddesindeki hedefler ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda çalışmalar yapmak,
b.TMMOB İşyeri Temsilcilikleri oluşturmak, çalışmalarına yardımcı olmak, koordine etmek,
c.TMMOB ilkeleri doğrultusunda o ilde ve ilçedeki diğer ilgili kuruluşlarla geliştirici bir ilişki içinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak,
d.Yerel konularda ülke ve kamu yararını savunmak ve çözüm önerileri geliştirmek, Kongre, Kurultay, Sempozyum, konferans, Panel vb. etkinlikler düzenlemek. Yerel eğilimleri, birikim ve deneyimleri TMMOB Genel Sekreterliğine iletmek,
e.Kamu yararı, üye ve halk çıkarlarını koruma doğrultusunda, Odalarca sürdürülen mesleksel denetimin, teknik elemanların bütünlüğünü geliştirici bir uyum içinde uygulanmasını sağlamak,
f.Olanaklar dahilinde çalışmaları kamuoyuna iletmek, bu amaçla toplantılar düzenlemek, yayın çıkartmak ve diğer basın-yayın araçlarından yararlanmak,
g.Sosyal içerikli çalışmalar yapmak, bu alanda sportif, sanatsal, kültürel yarışmalar, sergiler vb. çalışmaları gerçekleştirmek,
h.Gereksinim duyulduğunda TMMOB'nde oluşturulacak olan Çalışma Gruplarına görüş ve öneriler iletmek ve yerel çalışmalar yapmak için Alt Çalışma Gruplarını oluşturmak.
i.Koordinasyon Kurulunun oluşumunu ilgili kurum ve mercilere bildirmek.

Haber: www.ardesenhaber.com da yayınlandı.