E Mail: rize.ikk@tmmob.org.tr

RİZE İKK HABERLERİ

 
TMMOB RİZE İKK DAN BASIN AÇIKLAMASI: TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının ilimiz şube ve temsilciliklerinin oluşturduğu TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacağız, üst birliğimiz TMMOB‘ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı hep birlikte ve yan yana mücadelemizi sürdüreceğiz.Haberin Devamı için tıklayın
TMMOB 42. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU YAPILDI: 6 Ekim 2012 tarihinde, saat 10:00’da  Milli Kütüphane Konferans Salonu/Ankara’da yapılan 42 Dönem 1. Danışma kurulu toplantısına il temsilciliği Yürütme kurulu ve  İKK sekreteri Sn. Metin BIÇAKÇI katıldı. Toplantıda birde konuşma yapan BIÇAKÇI, Özellikle gündemde tutulan Cansel Malatyalı hususuna da değinerek bu konunun tartışılma yerinin kendi Oda danışma kurulu olduğunu, gündemin bu konuyla gereksiz meşgul edildiğini söyledi. Bunun yanı sıra İKK yönetmeliği çerçevesinde Bileşenlerin hareket etmediğini bazı odaların bütçelerini dahi bildirmelerinden imtina ettiğini Rize İKK olarak örnek vererek söyledi. Bununla birlikte İş sağlığı ve güvenliği konusunda her gün duyulan iş kazalarından bahsederek bu konuda MMO nun daha önce mühendislere vermiş olduğu ve iptal edilen yetki belgeleriyle ilgili nasıl bir yol izlendiğini, mağduriyetlerin nasıl giderileceğini sordu.Haberin Devamı
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ:19 Eylül 2011 Pazartesi günü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" tüm İKK‘lar aracılığı ile örgütlü üyelerimizin katılımıyla kitlesel basın açıklamaları yaptı.TMMOB 19 Eylül‘de ülkemizin her yerinde "Bu gün hepimiz TMMOB‘liyiz" diyen emek ve demokrasi güçleri ile birlikte birleşti.Rize İl Temsilciliğimizde basın açıklaması 19 Eylül 2012 , saat 18:30 da TMMOB Rize il temsilciliği lokalinde yaptı.

 

RİZE İKK TÜM TEMSİLCİLERİN KATILIMIYLA TOPLANDI: 14 Hazıran 2012 de TMMOB Rize il temsilciliğinde geniş katılımlı İKK toplantısı yapıldı. Toplantıya Makna Mühendisleri odası adına Başkan Metin BIÇAKÇI, Sekreter Coşkun YEĞEN, Ziraat Mühendisleri Rize Şubesi adına Başkan Muhammet PERTEK, İnşaat Mühendisleri adına Başkan Mehmet ÇOLAKOĞLU, Elektrik Mühendisleri Odası Adına Serkan BİRBEN, Jeoloji Mühendisleri odası adına Başkan Hakan YANBAY, Harita ve Kadastro Mühendisleri adına Başkan Bülent AKYÜZ, Sehir Planciları odası adına İsmail Hakkı SANDIKÇI, Kimya Mühendisleri Odası adına Esra HACIFAZLIOĞLU, Jeofizik Mühendisleri Odası adına Murat AKBULUT katıldı.

Toplantı İKK Sekreteri Sn. Metin BIÇAKÇI Başkanlığında TMMOB Rize İl temsilciliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda gerek basınla ilgili bilgilendirme toplantılarının olabildiğince  toplu olarak yapılmasına , yerel yöneticilerle olan  ilişkilerin yürütülmesinde birlikte hareket edilmesine karar verildi. Bu dönem yapılacak faaliyetler görüşüldü. Öncelikle Rize Kent Sempozyumu yapılması konusunda çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

Birlikte hareket, Birlikten güç doğar prensibiyle,

Rize İl koordinasyon kurulu 2012-2013 dönem sekreterliğinin çağrısıyla toplanan odaların temsilcileri birlikte hareket edip, Rize nin sorunları ve çözüm önerileri konusunda etkin görev alınması hususunda görüş birliğine varıldı.

Düzenlenecek olan Rize Kent Sempozyumunda; “Kentleşme olgusu içerisinde yer alan sosyal, kültürel, tarihi, ekonomik ve çevresel unsurlar ile bu unsurların birbirleriyle olan etkileşimleri gündeme taşınacak, sorunların bilimsel çözüm önerileri” tartışmaya açılacaktır.

Binlerce yıldır, Doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile dünya mirası olarak ayrıcalıklı varlığını sürdüren Rize’miz; sürekli verdiği göçler, zamanında yada geç yapılan yapılmaya devam eden yatırımlar veya yapılması gerekli olduğu halde israrla yapılmayan yatırımlar, ulaşım ve kentleşme politikaları, plansızlık, işsizlik ve yoksulluğun neden olduğu sorunlarla boğuşan bir Rize

İlimizin hatta bölgemizin ana geçim kaynağı olan Çay konusunda yıllarca çözülemeyen sorunlar, özel sektör politikaları mutlaka gözden geçirilmelidir.

Daha modern, daha gelişmiş, göç vermeyen, Yaşanabilir bir Rize için…

Rize’miz; İzlenen ve Uygulanan yanlış politikalar sonucunda: bölgede sıkça oluşan doğal afetler, trafik, deniz ve hava kirliliği, zehirli atıklar, tabiatın korunamaması,  yeşil alan ve orman talanı, tarihi dokunun bozulması, plansız kentleşme, yanlış yatırımlar, işsizlik, yerinden edilme, barınma ve güvenlik sorunları nedeniyle yaşanamaz hale getirilmiş bulunmaktadır.

Rize’nin kalkınması ve sürdürülebilir çevre için her odaya kendi alanında görevler düştüğünü belirten İKK Sekreteri Metin BIÇAKÇI, bu dönemde Rize Kent Sempozyumu düzenleyip sorunların tartışılacağını belirti

Bununla birlikte “Gerek basınla ilgili bilgilendirme toplantılarının olabildiğince toplu olarak yapılmasına yerel yöneticilerle olan ilişkilerin yürütülmesinde birlikte hareket edilmesinde” fayda vardır.

Haber: Rize haber

TMMOB YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI :Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu, 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Yürütme Kurulu şöyle oluştu:

Başkan: Mehmet Soğancı (Makina Mühendisleri Odası)
II. Başkan: Züber Akgöl (İnşaat Mühendisleri Odası)
Sayman: Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası)
Ali Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
H. Can Doğan (Maden Mühendisleri Odası)
Bahattin Şahin (Mimarlar Odası)
Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları Odası)

39. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU 30 EYLÜL'DE TOPLANDI

TMMOB 39. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 30 Eylül 2007 Pazar günü Ankara'da yapıldı. Dedeman Oteli'nde gerçekleştirilen toplantı saat 10.00'da başladı.

Toplantıda ağırlıklı olarak "Ülkemizde yaşanan gelişmelere paralel olarak TMMOB'nin görev ve sorumlulukları nelerdir? Neler olmalıdır?" başlığında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ve bu çerçevede TMMOB'ye düşen görevlerin değerlendirildiği toplantıya 400'ün üzerinde kişi katıldı.

RİZE İKK: "NEDEN ISRARLA NÜKLEER ENERJİ ?"

TMMOB Rize İKK Sekreteri Metin Bıçakçı, 30 Ocak 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaparak,

"Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı"nın TBMM gündeminden düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bıçakçı, MMO Rize İl Temsilciliği'nde düzenlediği basın toplantısında, gelişmiş ülkelerin dışladığı nükleer enerji konusunda son derece tutarsız ve yanıltıcı açıklamalar yapıldığını belirterek, "Çevreye uygun teknolojilere yapılacak yatırımlarla ülkemizin enerji sorununu ortadan kaldıracak potansiyelimizin olduğunun bilincindeyiz." dedi.


Neden Israrla Nükleer Santral?

Nükleer Santral ile 'ucuz elektrik üretildiği' doğru değil !.Nükleer enerji çok pahalıdır. Şüphesiz nükleer elektriğin gerçek maliyeti tesis söküm ve radyoaktif atık maliyetleri hariç tutulsa dahi, rüzgar gücünden de, biyogazdan da, bazı güneş enerji teknolojilerinden ve jeotermal enerjiden de daha pahalıdır.

Nükleer ve fosil yakıt santralleri, enerji kayıplarına yol açan bir enerji anlayışına dayanmaktadır. bu tarzda üretilen elektriğin önemli bir kısmı iletim ve dağıtım esnasında kaybedilir.
Nükleer enerji ve nükleer silah bir madalyonun iki yüzü olduğu için nükleer gücün barışçıl kullanımı gerçekte söz konusu değildir. Çünkü nükleer santral atıkları nükleer bomba hammaddesidir ve yine nükleer santraller vasıtasıyla uranyum zenginleştirilmesi yapılır.

Nükleer enerji ömrü yüz binlerce yıl olan çözümsüz ve ölümcül radyoaktif atık üretir.

Nükleer Santral yapımı çok uzundur ve getirisi çok sınırlıdır. Bütün yasal onaylardan geçmiş bile olsa, bir nükleer santralin yapımı ilk elektriği üretene kadar en az 10 yıl sürer. bugün nükleer enerjinin dünya birincil enerji üretimi içindeki payı sadece %5'tir (Toplam elektrik üretimindeki payı ise % 16). Yenilenebilir enerji kaynakları çok daha kısa zamanda üretime geçebilmektedir. Türkiye'de yenilenebilir enerji için mayıs 2005'de çıkarılan yasanın oldukça zayıf olmasına rağmen, altı ay içerisinde yenilenebilir enerji üretimi için Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün dörtte biri kadar (11.000 MW) yenilenebilir enerji yatırımı başvurusu olmuştur.

Rüzgar Enerjıisi Kullananlara Yakıt Faturası 'Gelmez !'

Bilindiği Üzere; Nükleer santralların maliyetini oluşturan en önemli kalemi işletme ve yakıt teminidir. Dünyada karşılaşılan nükleer santral kazaları işletme sırasında yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca nükleer santrallardan barışcıl amaçlarla yararlanılacağı konusunda dünyayı yönetenleri ikna etmek de oldukça maliyetli olmaktadır. Nükleer yakıtların artan maliyeti ve nükleer santrallarda olası kazaları önlemek için kalifiye elemanların çalıştırılması gereği nükleer santralların işletme maliyetini giderek arttırmaktadır.

Rüzgar güç santrallarının bakım ve onarımı ilk yatırımın yüzde 2'sini aşmamakta ve işletme giderleri içinde herhangi bir yakıt kalemi bulunmamaktadır. Rüzgar enerjisi kullananlara her hangi bir yakıt faturası gelmemektedir.Nükleer güç santrallarının son maliyet kalemi ise, santralın kapatılması sonrası bertaraf edilmesi maliyetidir. ABD de kapatılması kararlaştırılan maine yankee nükleer güç santralının bertaraf edilmesinin ABD Enerji Bakanlığı tarafından öngörülen maliyeti ilk yatırımının 8 katıdır. ayrıca depolanan nükleer atıkların yüzlerce yıl korunmasının maliyetleri de buna eklenmek durumundadır. Rüzgar güç santrallarının kullanım sonrası istendiğinde ortadan kaldırılması ise nükleer santralların aksine, para kazandıran bir işleme dönüşmektedir.

Bir nükleer santralde reaktörün problem çıkarma riski %0.18 dir. yapılan bir araştırmada avrupa'da ülke başına 1.16 nükleer santral düşüyor. bu oranı ülke sayısı ve risk oranı ile çarparsanız gayet ciddi ve tehlikeli bir "risk" elde edersiniz. yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin gerekliliğini bundan başka birşey gösteremez sanırım..
umarım türkiye enerji politikasını (bari!) adam akıllı, şunun bunun yatırımına hortumuna heba etmeden yapar da; biz (geleceğin)enerji sektörü mühendisleri boş konuşmuş olmayız..

Son 30 Yıldır Amerika'da tek bir nükleer santral siparişi yapılmamıştır. 1980 yılından önce kararlaştırılan Nukleer Santrallerin 100 tanesi iptal edilmiştir. Almanya tüm nükleer santrallarını bir plan çerçevesinde kapatmayı kararlaştırmıştır ve yenilerini kurmamaktadır. Daha önce kurulmuş olan Nukleer Santrallerden Abd'de 11 tanesi, kanada'da 7 tanesi kapatılmıştır. Endüstrileşmiş ülkeler, beşikten mezara maliyetleri çok yüksek olduğundan, yeni nükleer santral kurmamaktadır. İçinde yaşadığımız dünyanın en büyük sorunlarından biri nükleer santralların neden olduğu olumsuzlukların ve atmosferin içerisinde biriken nükleer atıkların nasıl bertaraf edileceğidir.

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden ötürü “ Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı"nın TBMM gündeminden düşürülmesi gerekmektedir.


Metin BIÇAKÇI
TMMOB Rize IKK Sekreteri
İKK'LARIN KATKI PAYLARI HESAPLAMASINDA TÜM BİLEŞENLER DİKKATE ALINACAK

Bilindiği üzere TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği "TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği" 8-9 Nisan 1989 tarihinde yapılan TMMOB Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu'nda ise üzerinde değişiklik yapılmıştır.

İlgili yönetmeliğin 1'inci maddesinde "İl/İlçe Koordinasyon Kurulları" tanımlanmış olup "TMMOB Yasa ve Ana Yönetmeliği'nde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, bağlı Oda birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç birliği, dayanışma ve ortak davranışı sağlamak amacıyla, o İl'deki oda merkez, şube ve temsilcilikleri bünyesinde toplayan, TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU, o İlçe'deki oda temsilciliklerini bünyesinde toplayan, TMMOB İLÇE KOORDİNASYON KURULU oluşturulur." düzenlemesi ile il koordinasyon kurulunu oluşturan birimler, o ildeki tüm oda merkez, şube ve temsilcilikleri olarak ifade edilmiştir.

Yine aynı Yönetmeliğin "Koordinasyon Kurulunun Oluşumu" başlıklı 2. maddesi ise "TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, o ildeki Oda Merkez, Şube ve Temsilcilik birimlerinden, İlçe Koordinasyon Kurulu o ilçedeki temsilcilik birimlerinden oluşur. İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu o il veya ilçe'de en az beş Oda Temsilciliği olması halinde oluşturulur. Üyelik gönüllü değil zorunludur." düzenlemesi getirerek, koordinasyon kuruluna o il veya ilçedeki odaların üyeliğini zorunlu kılmaktadır.

Aynı Yönetmeliğin Bütçe başlıklı 9. maddesi " Harcamalar kurul kararıyla Sekreterya tarafından yapılır ve ayda bir kurulca denetlenir. Sekreterya o yıl içinde tahmini bütçeyi hazırlar. Hazırlanan bütçenin onayında oy çokluğu esastır. Birimlerin katılım payları; her birimin bir yıl önce gerçekleşen bütçesinin birimlerin bir yıl önce gerçekleşen toplam bütçesine bölümünün, İKK tahmini bütçesi ile çarpımı sonucu bulunur. Birimler katılım paylarını İl/İlçe Koordinasyon Kurullarının Bütçe esaslarını düzenlemekte olup Sekreteryaya makbuz karşılığı yapar" diyerek, birimlerin katılım paylarının hesabı ve koordinasyon kurulunun bütçe esasları konusuna açıklık getirmektedir.

İlgili maddeler çerçevesinde durum değerlendirildiğinde, TMMOB İl Koordinasyon Kurulları; o ildeki oda, şube ve temsilciliklerinden oluşmakta olup, üyelik zorunludur. Bütçe başlıklı 9. maddede bahsedilen birimleri "o İldeki odalar, şubeler ve temsilcilikler" oluşturmakta olup, katılım payı hesaplanırken, İl Koordinasyon Kurulunu oluşturan tüm bileşenlerin aktif ya da pasif olmalarına bakılmaksızın tamamı esas alınmalıdır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.


N. Hakan GENÇ
Genel Sekreter Vekili

Haber Tarihi : 2007-02-18
MÜHENDİS VE MİMARLAR'DAN ESEN'E 2 DOSYA

RİZE - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve aynı zamanda Makine Mühendisleri odası Rize il Başkanı Metin Bıçakçı, Rize il Yönetimi ile birlikte Vali Kasım Esen’i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Rize ilinde yapılması gereken çalışmalar ilgili olarak MMO başkanı Bıçakçı Vali Esen’e 2 dosya sundu. Bıçakçı, Vali Esen’i ziyareti esnasında "Asansörler, kaldırma iletme makineleri içinde son derece emniyetli bir taşıma aracı olmak zorundadır. İnsan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer alması nedeniyle asansörler; tasarım, imalat, montaj, işletmeye alma, ruhsatlandırma ve kullanım aşamalarında ülkemizde zorunlu standartlar ve yönetmelikler kapsamına alınmıştır. Aynı şekilde asansörler, AB ülkelerinde de riskli ürün grubu listesinde yer alarak, CE İşareti Standardı’na tabi tutulmuştur.

 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması için odamızdan istenen her türlü desteği valimizin talimatları doğrultusunda yapabilecek donanıma sahibiz" dedi.

Haber karadeniz gazetesinde de yayımlanmıştır.

ÇAYKUR'DA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

1 Mayıs 2007 tarihinde TMMOB Lokalinde Ziraat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Muhammet PERTEK ve IKK Rize İl Başkanı Metin BIÇAKÇI Başkanlığında "Çaykur‘da Meslekte Yükselme ve Kısım Müdürlüğü Sınavı" ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya 16 Kısım Müdürü adayı katıldı. Mühendis üyelerimizin görüşleri temelde 4 maddede toplandı. Bunlar şöyle sıralanabilir;

1- Tarım ve İşletme Kısım Müdürlüğü kadrolarının arttırılması

2- Sınavın seviyesinin mevzuatın dışına çıkılmadan, mühendislik seviyesinde tutulması

3- Sınav tarihinin ara dönemlere çekilmesi, mümkünse 2007 kampanya dönemi bitince gerçekleştirilmesi

4- Mühendislerle Teknikerlerin aynı sınava alınmalarının mesleki açıdan etik olmaması.

2 Mayıs 2007‘de bu 4 maddelik görüşler; Çaykur Genel Müdür Yardımcıları Sayın Osman KESER ve Sayın Yunus KALDIRIM, Personel Daire Başkanı Ahmet ÖZGÜMÜŞ ve Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman PINARBAŞ‘ın da bulunduğu toplantıda dile getirilmiştir.

Çaykur Genel Müdür Yardımcıları konuyu değerlendirmeye alacaklarını, mühendislerin mağdur edilmeyeceklerini, haklarının korunacağını ve adil bir sınav olacağını söylemişlerdir. Ayrıca sınavın konularının üniversiteye verileceğini ve akademik yönden konuların değerlendirileceğini bildirmişlerdir.

DİKKAT! EMEKLİLİĞİMİZ VE SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE!

Sosyal güvenlik alanında Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda tüm çalışanlar için ortak norm ve standart sağlayacak bir düzenleme yapılması gerekirken; Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 5510 Sayılı Yasa'dan da geri bir yasa taslağı ortaya çıkmıştır.

Hükümet, bir yandan sosyal güvenlik açıklarının büyüdüğünü söylerken bir yandan da sağlık alanındaki uygulamalarıyla, özel hastanelere, ilaç tekellerine aktardığı payı artırmayı hedefliyor.  Türkiye, OECD ülkeleri arasında devletin sosyal güvenlik sistemine prim katkısı olmayan tek ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri sosyal güvenlik ve sağlık için bütçelerinin yarısını harcarken, Türkiye'de bu oran bütçenin beşte birine ulaşmıyor.

Eğer bu tasarı yasalaşırsa sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızda bir dizi kayıp oluşacak:

Kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem kadınlar hem de erkekler için 65'e çıkarılacak... Emekliliğe hak kazanmak için halen 7.000 gün prim ödemek gerekirken 9.000 gün prim ödemek gerekecek. Hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince "katılım payı" adı altında para ödenecek, bütün sağlık hizmetleri paralı olacaktır. Yeniden çalışmaya başlayan emeklilerin, emekli aylıkları kesilecektir. Ölüm aylığı bağlanması için 900 gün yerine, 1800 gün prim ödenmiş olması gerekecektir.Emekli aylıkları yüzde 23 ile yüzde 33 arasında düşürülecek.. Emekli aylığı bağlama oranlarında "alt sınır" kaldırılarak, emekli aylıkları düşürülecektir.  Hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince “katılım payı” adı altında para ödenecek...

TBMM'ye sunulan yasa tasarısının geri çekilmesini, geniş katılımlı bir tartışma ortamında çalışılarak taleplerimiz doğrultusunda yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

Halkın Sağlık ve Sosyal Güvenlik hakkını gasp etmeyi amaçlayan SSGSS yasasına karşı mücadelemizi sürdürecek, sağlığımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız.

Tüm yurttaşlarımızı, ülkemizde yaşayan herkesi ilgilendiren bu konudaki “Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Hakkı” çerçevesinde etkinliklerimize katılmaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz..

Zümrüt Rize Gazetesi 15/2/2008