HEDEFLERİMİZ

Ä KAMUDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN ÖZLÜK HAKLARININ KORUNMASI , MÜHENDİS İSTİHDAMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Kamuda çalışan üyelerimiz arasında uygulanan farklı ücret uygulamalarının önüne geçmek, meslektaşlarımız ile diğer meslek grupları arasındaki ücret farklarını ortadan kaldırmak en başta gelen hedeflerimizdendir. Bunun yanında özlük haklarının geliştirilmesi için çalışmalarda bulunulacak ve gerekli kamuoyunun oluşturulması için girişimlerde bulunulacaktır.Her sanayi kuruluşunda çalıştırılan işçi sayısıyla orantılı olarak mühendis istihdamı sağlanması için çalışmalar yapmak. İş talebi olan kuruluşları tespit etmek ve üyelerimize bildirmek

Ä HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR

Serbest çalışan meslektaşlarımızın haklarını korumak, meslektaşlarımız için faydalı çalışmalar yapmak ve haksız rekabetin önüne geçmek.

Ä KURSLAR AÇILACAK VE MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR

Üyelerimizin bilgi ve becerilerini artıracak ucuz maliyetli yabancı dil, bilgisayar ve mesleki eğitim kursları açılacaktır.Meslek içi eğitim çalışmalarını öncelikle ele alarak, meslektaşlarımızın son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak.

Ä DİĞER TEKNİK ODALARLA İLİŞKİ KURULACAKTIR

Diğer teknik odalarla ilişki kurarak meleğimizi ilgilendiren konularda ortak hareket edilecek ortamı sağlamak, mühendis ve mimarlar arasındaki eşgüdümün sağlanılmasına çalışılacaktır.

Ä RİZE'NIN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMALARDA BULUNULACAKTIR

1. ÜNİVERSİTE DE EKSİK FAKÜLTELER KURULMALIDIR:Hızlı büyüyen ve gelişen Rize’de Üniversite bünyesinde yeni fakülteler eklenmesi için çalışmalarımız sürdürülecektir.

2. RİZE-SALARHA TÜNELİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR:Rize merkezini Salarha'ya bağlayan projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

3. RİZE SANAYİİ GELİŞTİRİLMELİDİR:Rizeli büyük, orta ve küçük ölçekli sanayicilerimize hükümet tarafından destek verilmesi ve Rize'lı sanayicinin problemlerinin çözülmesi için gerekli çalışmalar yapılması yönünde kamuoyu oluşturulmasına çalışılacaktır.

4. RİZE -BATUM TREN PROJESİ :Yıllardır yılan hikayesine dönen Rize-Batum raylı tren hattı mutlaka gerçekleştirilmelidir.

5. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRILMALIDIR:Rize'mizin alternatif enerji kaynakları araştırılacak, projeler geliştirilecektir.

6. ULAŞIM PROBLEMİ:Şehir içi toplu taşımaya öncelik verilmesi ve raylı sistemin yaygınlaştırılması yönünde çaba içinde olunacak,Rize içi dağdibi yolu diye adlandırılan yol güzergahında hızlı tramway yapılması için çalışmalar yapılacaktır,

7. ISINMA VE ŞEHİRLEŞME PROBLEMİ:Şehir içinde dengeli ısınmanın sağlanması ve doğalgaz çalışmalarında kalıcı çözümler sunulacak ve projeler üretilecektir. Düzenli ve dengeli şehirleşme konusunda alt yapıyla ilgili projeler üretilecektir. Rize’nın problemleri gündemde tutulacak, çözüm yollarının araştırılması ve gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunulacaktır.

Ä HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞILACAKTIR

Rize’daki hava kirliliğinin sebepleri ve çözümü konusunda araştırma yapmak ve çözüm için teklifler sunmak.

Ä DEMOKRATİK KURULUŞLARLA DAYANIŞMA YAPILACAK & İLMİ VE TEKNİK ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR

Diğer meslek odaları ve demokratik kuruluşlarla dayanışma içinde olarak, üyelerimizin her türlü sosyal, ekonomik ve mesleki problemlerinin çözümü için çalışmalar yapmak.Diğer mühendis odalarıyla diyaloglar kurarak  ilmi ve teknik çalışmalar yapmak.

Ä MESLEĞİMİZLE İLGİLİ BİLGİLER KAMUOYUNA AKTARILACAKTIR

Yurdumuzun kalkınmasında dolaylı ve doğrudan etkili olan, mesleğimizi ilgilendiren konularda, bilgi ve birikimlerimizi tavsiye, temenni ve teklifler halinde ilgililere ve kamuoyuna aktarmak ve takip etmek.

Ä MAHALLİ VE MÜLKİ İDARE İLE SIKI İLİŞKİLER KURULACAK VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR

Mahalli idare ve mülki idare amirlikleri ile sıkı ilişki içerisine girerek Rize’miz ve üyelerimizin çıkarlarını korumak.Panel, sempozyum ve kongre gibi etkinlikler düzenlenerek üyelerimizin son gelişmelerden haberdar olmaları sağlanacak ve üyelerimizin problemleri tartışılacaktır.

Ä TEKNİK GEZİLER DÜZENLENECEK VE ÜYELER ARASI DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK

Üye ve öğrencilerimizin bilgi ve görgülerini artırmak için teknik geziler düzenlemek.Temsilciliğimizde Makina Mühendisi arkadaşlarımızın birlik ve beraberliğini sağlamak için sosyal etkinlikler düzenlemek.

Ä ODA-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK

Üyelerimizin ve gelişmekte olan sanayiimizin teknik anlamda kendilerini geliştirmesi amacıyla, üniversitelerimizle temaslar sağlanacak ve arada bir köprü kurulacaktır.

Ä MESLEK EDİNDİRME KURSLARI AÇILACAKTIR

İş makinaları operatörü yetiştirme, LPG İstasyonlarında çalışanların eğitimi, Ateşçilerin eğitimi gibi kurslar açılarak vatandaşlarımızın meslek edinmeleri sağlanacaktır.

İLKELERİMİZ

1. Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler

• Oda çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür.
• Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilir.
• “Kamu çıkarlarını korumak” halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlarla çatışmak Odamız’ ın vazgeçilmez görevidir.
• “Kamu yararına çalışmak” veya “kamu çıkarlarını gözetmek” demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi gerektirir.
• Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde Oda da kaçınılmaz olarak yer alır.

2. Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler
 

• Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanayinin gelişmesi için çalışılır.
• Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı yani demokrasi savunulur.
• Her örgüt biriminin gerek bölgesel gerekse ülke düzeyinde, uzmanlık ve ilgi alanlarına giren konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye ulaştırılmasında merkezi koordinasyon ile diğer örgüt birimlerinin katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekli kılınmalıdır.
• Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur.
• Ulusal sanayinin geliştirilmesi kapsamında, Gümrük Birliği sürecini sorgulamak, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşler oluşturup çözüm önerileri geliştirmek, Oda’ mızın sürekli çalışma alanlarından biri olarak kabul edilir.
• Mesleğimiz ve Oda’ mız ile ilgili yasaların isteklerimiz doğrultusunda şekillenmesi için gerekli girişimlerde bulunulur.
• Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde Oda’ mızın yer alması kaçınılmazdır. Oda’ mız demokrasi mücadelesi içerisinde yerel ve ülke geneli ölçeklerinde aktif rol alır.
• Ülke gündemine müdahale edilir. Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için mücadele edilir. Unsan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapılır.

3. Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler
 

• Oda’ nın temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir.
• Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdendir.
• Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak,meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.
• Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulur.

4. Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler

• Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir.
• Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır.
• Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük esasına dayalı ilişkilerde üyenin Oda’ya katkısının daha nitelikli olduğu açıktır. Oda’ nın üyelerce “üye olunması gerekli” bir kurum olarak görülmesinin sağlanması esastır.
• Oda’ mız kamuda çalışan mühendislerin grevli-toplu sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine aktif destek verir.
• Oda’ mız özel sektörde çalışan mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar.

5. Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine İlişkin İlkeler

• Oda’ nın her biriminde kararların alınmasında demokratik merkeziyetçilik ilkesitemel alınır ve uygulanması sağlanır.
• Oda örgütünün en küçük biriminin işyeri temsilciliği olduğu kabul edilir.
• Oda Merkezi’nde, yani en üst yönetim organımızda, alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir.
• İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak kabul edilir.
• Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma süreci içerisinde yer alan tüm mekanizmaların denetleme ve sorgulamasına açık olduğu da bilinir.

6. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İlişkin ilkeler
 

• Oda’ nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. “Kamu çıkarlarını korumak” hedefini zedeleyecek veya Oda’ yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiç bir ilişkiye girilemez.
• Siyasi partilerle ilişkilerin Oda’ nın bağımsızlık ilkesinin zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilir.
· Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilir.

7. Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına İlişkin İlkeler
 

• Oda bütçesinin uygulanmasında “Merkezi Bütçe” kavramı esas alınır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esastır.
• Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı olan bir örgüt yaratılması amaçlanır. Üye ödentilerinin toplanmasının, Oda Merkezi’ne aktarımların ve birlik payının düzenli ödenmesinin örgütlülüğün en temel gereği olduğu bilinir.
• Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için örnek alınmaz. Yayımlanacak kitaplar, periyodikler, düzenlenecek uzmanlık eğitimleri, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler esas gelir alanları olarak görülür.

8. Oda Merkezi İşleyişine İlişkin İlkeler

• Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır.
• Oda Merkezi’nin en önemli görevi, Oda örgütünü tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir. Oda Merkezi’nin işlevlerinin başında örgütün etkin eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın, kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, örgütün dış ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmek gelir.
• Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise nedenlerinin araştırılıp, demokratik karar oluşturma süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir.
• Oda’ nın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmesi Oda Genel Merkezi’nin görevi kabul edilir.
• Oda Genel Merkezi sürekli komisyonlar yerineç problem alanlarına yönelik süreli uzmanlık komisyonları oluşturmaya yönelir. Ancak yayın, uzmanlık eğitimi vb. süreklilik gerektiren komisyonların devamı da sağlanır.
• Oda Merkezi örgüt içi sürekli eğitimin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, birim yöneticileri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek, örgüt içi işleyişte uyum sağlanır.
• Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile şube ve temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde sağlanır.