BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM ALANLARI VE KATILIM

Bilirkişilik Kanunu

Odamızca Bilirkişilik konularında yetkilendirilecek olan uzman üyeler eğitimler için gerekli kriterleri sağlamak ve 4 günlük "Temel Eğitime" katılmak zorundadır. Temel eğitimi başarı ile tamamlayan Oda üyeleri aşağıda tanımlanan 4 ana konuda yapılacak ek eğitimler sonrasında uzmanlık alanlarına göre "Bilirkişi" olarak yetkilendirilecektir.

1. İş Kazaları Bilirkişilikleri için Gerekli Kriterler

 • Oda Üyesi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek 1)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • Aşağıda yer alan şartlardan en az birisini sağlamak:
  • MMO veya Bakanlık tarafından verilen İş Güvenliği Yetki Belgelerinden birine sahip olmak
  • Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en az 1 yıl süre ile çalışmış olmak
  • İş Güvenliği alanında yüksek lisans veya doktora programını tamamlamış olmak
 • MMO İş Kazaları Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)

2. Hasar Tespitleri Bilirkişilikleri için Gerekli Kriterler
  2.1 . Yangın, Doğal Afet vs. Bilirkişilikleri

 • Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek 1)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • Aşağıda yer alan şartlardan en az birisini sağlamak:
  • Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak
  • Yangın tesisatı, uygulamaları üzerine kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör kuruluşlarında en az 1 yıl süre ile çalışmış olmak
 • MMO Yangın, Doğal Afet vs. Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)

  2.2. Otomotiv, Trafik Kazaları Bilirkişilikleri

 • Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek 1)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • Aşağıda yer alan şartlardan en az birisini sağlamak:
  • Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesine sahip olmak
  • Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında araç projelerinin kontrolörlüğünde en az 1 yıl süre ile çalışmış olmak
  • Üniversitelerin Otomotiv, Motor ve Motorlu Taşıtlar alanlarında öğretim görevlisi olmak
 • MMO Otomotiv, Trafik Kazaları Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)

3. Makina Değerleme ( Kıymet Takdiri ) Bilirkişilikleri

 • Oda Üyesi Makina, Endüstri ya da İşletme Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek1)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • MMO Makina Değerleme (Kıymet Takdiri) Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)
   

4. Mekanik Tesisat Bilirkişilikleri

 • Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (Ek1)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak
 • Aşağıda yer alan şartlardan en az birisini sağlamak:
  • Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesine sahip olmak
  • Mekanik tesisat, uygulamaları üzerine kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör kuruluşlarında en az 1 yıl süre ile çalışmış olmak
 • MMO Mekanik Tesisat Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)
 • Mekanik Tesisat alanlarında Bilirkişilik yapacak üyelerimizin o alana ilişkin yetki belgesinin olması gerekmektedir. (Doğalgaz İç Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Klima Tesisatı vd.)
   

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Eğitimine Katılım Koşulları

Odamızca "Kamulaştırma Davaları Bilirkişisi" olarak yetkilendirilecek olan uzman üyeler
eğitimler için gerekli kriterleri sağlamak ve Temel Eğitim, Mekanik Tesisat ve Makina
Değerleme Bilirkişilik eğitimlerini tamamlamak zorundadır. 4 günlük eğitimi tamamlayan
uzman üyeler "Kamulaştırma Davaları Bilirkişisi" olarak Odamızca yetkilendirilecektir.

 • Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
 • Asgari kriterlere haiz olmak (EK 1)
 • MMO Temel Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (2 Gün)
 • MMO Mekanik Tesisat Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)
 • MMO Makina Değerleme (Kıymet Takdiri) Bilirkişilik Eğitimine katılmış olmak (1 Gün)

EK - 1
Makina Mühendisleri Odası tarafından Bilirkişi Olarak Yetkilendirileceklerde Aranan Asgari Kriterler

 1. T.C. Vatandaşı olması
 2. Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması
 3. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması
 4. Oda`ya üye olması
 5. Oda`ya karşı üyelik sorumluluklarını yerine getirmiş olması
 6. En az üç yıl mesleki deneyime sahip olması
 7. Affa uğramış olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suç veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
 8. Disiplin yönünden meslekten çıkarılmamış veya meslek icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
 9. Listeye dahil olacağı il sınırları içerisinde ikamet etmesi
 10. Bağlı olduğu Şube`nin Yönetim Kurulu veya Oda Yönetim Kurulu tarafından önerilmesi
 11. Başvuru ekinde aşağıdaki belgeleri sunması
  1. Nüfus cüzdanı örneği
  2. İl çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge
  3. Adlî sicil kaydı
  4. Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin örneği

Ücretlendirme:

Seminer Ücreti: 600 TL (TMMOB Üyeleri) - 750 TL (Dış Şahıslar)