ARAÇ PROJE

Araç Proje Tadilatlar Özel Tertibatlı araçların engeli olmayanlarca kullanımı Tır, Konteyner Ölçüleri
Araç Proje Ücret Tarifesi Teknik Dosya Uygunluk Araç Proje Sunum 2013
AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi Proje Sayfaları Araçların Teknik verileri
Sıkça Sorulan sorular ve cevapları Araçların Teknik Özellikleri  

TSE 360 TEKNİK YÖNETİCİ/MÜDÜR/UZMAN

Müdür/Birim Amiri Başvuru Havale - Uzman Atama Gümrüklerde İthal Araç İncelemesi - Uzman İşlemleri
AİTM Münferit Araç Uyg.Belg. (Karayolu Uygunluk) - Uzman AİTM Münferit Araç Uyg. Belg. (TADİLAT) - Teknik Yönetici Uzman/Yönetici Girişi Mühendis Başvuru Girişi

TSE 360  BAŞVURU ADIMLARI (MÜHENDİS)

AİTM Münferit Araç Uyg. Belg. (KUB) - Başvuru AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (TADİLAT) - Başvuru AİTM Mühendis Kayıt (İndir)
Müşteri Portali Anasayfa - Başvurularım-Üzerimdeki İşler AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (İMALAT) - Başvuru Teknik Dosya Uygunluk Yazısı - Başvuru (İndir)
Gümrüklerde İthal Araç İncelemesi - Başvuru (İndir) Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi - Başvuru (İndir) Firma Teyit (İndir)

Araç Proje Tüm MevzuatTSE Belge/ Evrak Sorgulama

BM/AEK Teknik Düzenlemeleri (Regülasyonlar) TSE Araç Proje Hizmetleri   TSE Portal
ÖNEMLİ : 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve “Motorlu bisiklet” tanımları değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, daha önce 15+1 ve 16+1 koltuklu araçlar “otobüs” olarak tanımlanırken, 6495 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince 1/8/2013 tarihten itibaren “Minibüs” olarak değerlendirilecektir. Benzer şekilde; daha önce MARTOY ve AİTM Yönetmeliğine göre, M1 kategorisinde olan ancak 2918 sayılı Kanuna göre “Minibüs” olarak tanımlanan “sürücü dâhil en fazla 9 oturma yeri olan araçlar”, 6495 sayılı Kanun ile MARTOY ve AİTM Yönetmeliğindeki M1 kategorisine uygun hale getirilerek “otomobil” olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan AİTM Yönetmeliğinin Ek-1’inin 7.1.1 maddesindeki “Minibüsler” tanımının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki tanımlara uygun olarak tekrar düzenlenmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır.

TSE AİTM YÖNETMELİĞİ MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR UYGULAMA ESASLARI  

ARAÇ TADİLAT PROJELERĐN HAZIRLANMASINDA YARDIMCI OLACAK YAYIN VE YÖNETMELİKLER :

1-Karayolları Trafik Yönetmeliği
2-A.İ.T.M. Yönetmeliği ve değişikliğe uğramış maddeleri ile MARTOY Yönetmeliği ve Yönetmeliğin Uygulama Esasları
3-TS 4930
4-TS 88
5-Makina Mühendisleri Odası Yayını ; Yayın No: 38 –195-248-254-267
6-Araçların Muayene Kontrol ve Karayolu Uygunluk Belgeleri ( Teknik Belge-Araç Tip Onay Belgesi )
7-Araçların Broşürleri / Teknik Belgeleri

Bir aracın motor ve şasi değişikliği dışında  kısmi komplelerinin aynı karakterdeki orijinalleri veya ana üreticinin onayladığı alternatifleri (tip onayı kapsamında bulunan) ile değiştirilmesi tadilat kapsamında değildir. Ancak Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi hükümleri saklıdır.

Ekonomik ömrünü doldurması veya başka nedenlerle hurda olduğu saptanmış olan ve trafik kaydı silinmiş bulunan araçlara tadilat yapılamaz ve yeniden tescil edilemez.

Tadilatı yapılacak aracın tadilatla ilgili aksam, teknik ünite veya sistemi “E” ve/veya “e” belgeli ise, belgelerinde o araca uygulanabileceği belirtilmiş ve montaj talimatı varsa,  sadece montajı yapan firma Teknik Sorumlusunun uygunluk beyanı  aranır.

Projeye tabi olmayan tadilatlar; bu Ekin 4 üncü maddesinde yer alan tadilatlar dışında kalan ve tanıtma bildirimlerindeki özellikleri değiştirmeyen  ve araçlarla ilgili  kanun veya yönetmeliklerin sınırları içerisinde kalan  tadilatlar için Ek V/D’ye  göre sınırlı tadilat bildirimi düzenlenir ve Bakanlık veya yetkili kılacağı kuruluşa onaylattırılır. Onaylı nüshalardan biri Araç Muayene İstasyonuna verilir ve aracın trafiğe tescili için Karayolları Trafik Kanununun 32.nci maddesi uygulanır.  

Tadilat sırasında değişen veya ilave edilen kısımlar nedeniyle aracın aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsamında değişiklik yapılması   durumunda, yapılan değişiklik ve bu değişikliğin etkilediği sistemler, bu Yönetmeliğin Ek VII ve diğer ilgili hükümlerini karşılamalıdır.

Yapılan tadilat aşağıda belirtilen tadilatların birden fazlasının kapsamına giriyorsa, her biri ayrı ayrı değerlendirilir.

Teknik Servisler: TSE, İTÜ, YTÜ, TAMTEST, TÜS-SAB ve FRENTEKNİK

ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Adres:  OFİM 100. Yıl Bulvarı No:99 Kat:2 Ostim/ANKARA

Tel: 0 312 592 50 12
Fax: 0 312 592 50 13

Ulaşım ve Lojistik Kalite Yönetim Sistem Müdürlüğü

Tel : 0 312 592 51 50 

E-posta:  molcer@tse.org.tr

Ankara Araç Proje Müdürlüğü

Tel : 0 312 592 50 00
Fax : 0 312 592 50 02
E-posta:   aeraslan@tse.org.tr

MOTORLU TAŞITLAR VE RÖMORKLARDA TİP ONAYI

Bir Aracın, Sistemin, Aksamın Veya Ayrı Teknik Üniteye Ait Tipin Bunlarla İlgili Yönetmeliklere Uygunluğunun Onaylanması Ve Bu Onayın Belgelendirilmesi İşlemidir. Tip Onayı Belgesi Motorlu Araçların Trafiğe Tescili Aşamasında Gerekli Olan Taşıt Uygunluk Belgesine Temel Oluşturur.Bir aracın onaylanması üç aşamadan oluşur. Aksam onayları aksam imalatçıları tarafından alınırken, sistem onayları araç imalatçısı tarafından alınır

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE HOMOLOGASYON
 

Motorlu araçlar ve römorklar  tarım ve orman araçları ile motosiklet ve mopet üreticilerinin ürünlerinin yasal mevzuata uygunluğunun tescili için yapılan işlemler homologasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç imalatçı, teknik servis ve onay kuruluşunun ortak çalışmasıyla sonuçlandırılmakta olup konu ile ilgili bazı kavramları şöyle açıklayabiliriz.

1- AT Direktifleri ( Yönetmelikler )
Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan motorlu araçlarla ilgili yönetmeliklerdir. Tip onayı “e” işareti ile gösterilir.

2- BM/AEK Regülasyonları ECE-R ( Teknik Düzenlemeler )
Motorlu araçlarla ilgili Birleşmiş Milletler/ Avrupa Ekonomik Komisyonu ( BM/AEK ) Teknik düzenlemeleridir. Tip Onayı “E” işareti ile gösterilir.

3- Araç Tip Onayı Belgesi
Araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY yönetmeliklerine göre Onay Kuruluşunca verilen Belgedir. Bu belgeyi almak için araçlara ait aksam, sistem veya ayrı teknik ünite ile ilgili AT yönetmeliklerine veya BM/AEK Regülasyonlarına uygunluğuna dair Teknik Servislerce rapor verilmesi gerekmektedir.

4- Onay Kuruluşu ve Teknik Servis
Onay Kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olup, kendisi adına deney veya kontrolleri yapmak üzere TSE’yi Teknik Servis olarak atamıştır.

5- İmalatçı Tip Onay Çalışmasında Yönetmelik / Regülasyon Seçimini Nasıl Yapar?
Motorlu Araçlar ve Römorklar için MARTOY, Tarım ve Orman Traktörleri için TORTOY ile Motosikletler ve Mopedler için MOTOY yönetmeliklerinde yer alan yönetmelik veya regülasyonlardan, başvuru konusu aracı ilgilendirenler seçilerek başvurulmalıdır.

6- Tip Onay Çalışmasında İzlenecek Adımlar
İmalatçı tarafından Marka Tescili, WMI kodu , Sorumlu Teknik Eleman , Teknik dokümanlar, Prototip Numune v.d. hazırlıklar yapar. İmalatçı her aşamada gerekirse Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TSE Araç Tip Onay Müdürlüğü ile görüşerek yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alabilir

7- TSE ATOM’a başvuru nasıl yapılır?

Yukarıda belirilen hazırlıkları tamamlayan imalatçı veya yetkili temsilcisi www.tse.org.tr sitesinde yayınlanan başvuru formu ve eklerini TSE Araç Tip Onay Müdürlüğü’ne (TSE-Atom) ulaştırır

 

Tip onayına sahip olduğunu gösteren E ve e işaretlerinin yanında bulunan rakamlar onayı veren ülkeyi gösterir. 37 rakamı Türkiye’nin kodudur. Onaya esas direktif veya regülasyon numarası ile onay numarası ayrıca bu işaretlerin yanında bulunur.

G İşaretinin Ürünlerin Üzerine iliştirilmesi (G İşareti Kullanma Hakkı)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz ve yapıda kullanım şartlarını belirleyen ve “G işareti ile ilgili Yönetmelik” olarak da bilinen “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler hakkında Yönetmelik” 26/06/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01/07/2010 tarihinde mecburi yürürlülüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre “CE” işareti taşıması mecburi olmayan yapı malzemeleri “G” işareti taşımak zorundadır.

Enstitümüz ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasındaki görüşmeler neticesinde 31 Temmuz 2010 tarih ve 27658 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değikliği ile, TSE Uygunluk Belgesi sahibi üreticilerimiz; uygunluk değerlendirme kuruluşu işlemlerine gerek olmaksızın TSE belgesi kapsamında temin edilen rapor sonuçlarına göre performans değerlerini beyan ederek “G” işaretini ürünlerin üzerine iliştirilebilecektir.

Bu çerçevede, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 21/09/200 tarih ve 27706 sayılı Resmi Gazete YİG/2010-13 tebliğ ile yayımlanmıştır.

Etiket ve beyan örneği alınan firmalar tarafımızca Bakanlığa bildirileceğinden;TSE Uygunluk Belgesi kullanılarak G işaretini ürünlerinizin üzerinde iliştirmeniz için etiket ve beyan örneklerinin bir nüshasının mutlaka Enstitümüze sunulması gerekmektedir. Enstitümüze etiket örneği sunmadan TSE Belgesini kullanarak G işaretlemesinin ürünler üzerinde kullanılması mümkün olamayacaktır.